Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Çalışır? - Öner Bilişim
Demo Talep Edin

Performans Yönetimi Sistemi Nasıl Çalışır?

Çalışanların işletme içinde bulundukları ekip veya çalışma örgütüyle olan uyumunu, işçinin iş akışına olan olumlu veya olumsuz etkisini, işletmeye olan katkısının ne kadar olduğunu ölçmek gibi nedenlerden dolayı belirli zamanlarda performans değerlendirme yapılır ve bu değerlendirme sonucunda işletmenin hedefleriyle birlikte çalışanların gelişimine yönelik performans yönetimi planı hazırlanır ve sistemli şekilde işletme stratejilerine uygun olarak gerçekleştirilir.

Üst yöneticiler performansı iyileştirmek için kurumsal stratejiyi planlar ve uygular. İnsan kaynakları ise bu süreçte stratejinin hem şekillenmesinde hem de uygulanmasında önemli bir paya sahiptir. Kurumsal planı uygulamak da çalışanların görevidir.

Performans değerlendirme ve performans yönetimi birbirleriyle ilişkilidir ancak aynı şeyler değildir. Öncelikle bu sistemlerin farklarını bir tablo üzerinde inceleyelim:

PERFORMANS DEĞERLENDİRME PERFORMANS YÖNETİMİ
Üstü astını değerlendirir. Karşılıklı görüşmelerle değerlendirilir.
Yılda bir ya da iki kez değerlendirme görüşmesi yapılır. Bir ya da daha çok formel değerlendirme görüşmesinin yanı sıra sürekli görüşme yapılır.
Sayısal sonuç ve hedeflere odaklanır. Hedeflere, değerlere ve davranışlara odaklanır.
Çoğunlukla ücretlendirme ile ilişkilidir. Ücretlendirme ile direkt bağlantısı her zaman yoktur.
Bürokratik ve karmaşık formlar ve belgeler içerir. Daha sade formlar ve daha az belge içerir.
İnsan kaynakları departmanının temel sorumluluğundadır. Yöneticilerin sorumluluğu daha belirgindir.

Performans Yönetimi Sisteminin Kullanım Alanları

 • Stratejik planlama 
 • Ücret- maaş yönetimi
 • Kariyer geliştirme sistemi 
 • Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 • İşten ayrılma kararları
 • İnsan kaynakları programlarının geçerliliğinin belirlenmesi

 

Performans Yönetimi Nasıl Olur?

Çalışanların ve örgütün performansını iyileştirmeye yönelik yapılan değerlendirmeler sonucunda üst yöneticiler iş verimliliğini ve karlılığını artırmak amacıyla performansın yönetimi için planlamalar yapar ve uygular. Bu amaçla birlikte genellikle iş akışını ve işletme maliyetini çalkantıya düşürecek çevresel koşullar altında işletme için yön duygusu sağlamaktadır. Aynı zamanda maddi olmayan varlıkların maddi çıktılara dönüştürülmesini sağlayan ancak kafa karıştırıcı süreçleri de olan bir yönetim biçimidir.


Performans Yönetimi Nedir?


Çalışanlar için performans yönetimi; hedef belirleme, hedefleri kabul etme, hedefleri işletmenin stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirme, bu hedeflere ulaşmak için performansın planlanması, performans hedeflerine ulaşıp başarının elde edilmesinin gözden geçirmesi, değerlendirme ve bireylerin yeteneklerini geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır.

Örgütsel açıdan performans yönetimini tanımlarsak stratejik amaçlara ulaşmak ve paydaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetleri planlayan, örgütleyen, liderlik eden, gözlemleyen ve kontrol eden üst yönetimin daimî görev ve sorumluluklarından biri de örgütün performans yönetimi için strateji geliştirmek ve uygulamaktır. Bu amacı gerçekleştirmede, bireysel performans yönetimi sistemleri önemli rol oynar.

Performans Yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için “Performans Yönetimi Nedir?” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.


Performans Yönetimi Sistemi Faydaları Nelerdir?

Performans yönetim sistemleri, işletme stratejisiyle paralel şekilde çalışanların ve örgütün stratejik hedeflerine ulaşmasına destek olduğu için stratejik bir öneme sahiptir. Kişileri geliştirmek kadar iş sistemleri ve çalışma ortamlarını da geliştirmeye odaklıdır.

Performans Yönetiminin Yöneticilere katkısı

 • Değerlendirme sonrası astları ile aralarındaki iletişim ve ilişkiler daha olumlu hale gelir, böylece yönetimde anlaşmazlıkların giderilmesine yardımcı olur.
 • Planlama ve kontrol işlevlerinde daha etkili olur, böylece astlarının ve birimlerinin performansı gelişir.
 • Performans yönetimi için astlarını değerlendirirken kendi güçlü ve güçsüz yönlerini tanıma imkânları olur.
 • Performans değerlendirmede astlarının güçlü ve gelişmesi gereken yönlerini daha kolay belirleyip bu doğrultuda yöneterek onlara yardımcı olurlar.
 • Değerlendirmelerde astlarını yakından tanıdıkça daha kolay yetki devri devrederler aynı zamanda yönetici çalışana veya örgütün durumuna göre yönetim planı hazırlar ve uygular.

Performans Yönetiminin Astlara katkısı 

 • Üstlerinin kendilerinden tam olarak neler beklediğini ve performanslarının nasıl değerlendirileceğini öğrenirler.
 • Performans değerlendirme sonucunda güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini ve özelliklerini tanıyarak yönetim için gerekli eksiklikler belirlenir.
 • İşletme ve birim içindeki görev ile sorumluluklarını daha iyi anlarlar.
 • Kendi görev ve sorumluluklarının diğer görev ve sorumluluklarla olan ilişkisinin farkına varırlar.
 • Yönetim doğrultusunda yapılan performans değerlendirmelere ilişkin elde ettikleri olumlu geri bildirimler ile iş tatmini ve kendilerine olan güven duygularını geliştirirler.

Performans Yönetimi Nasıl Çalışır?

Sürekli bir süreç olarak işleyen performans yönetimi kendini yenileme döngüsü içinde çalışır.

Performans Yönetiminin Şirketinize Katkıları

 • Organizasyonun etkinliği ve karlılığı artar.
 • Hizmet ve Üretimin kalitesi gelişir.
 • Eğitim ihtiyacı ve eğitim bütçesi daha kolay ve doğru biçimde belirlenir ve yönetimin doğru şekilde gerçekleştirilmesi sonucunda eğitim ihtiyacına ve bütçeye de fazla ihtiyaç olmayacaktır.
 • Performans değerlendirme sonucunda insan kaynaklarının planlaması için gerekli bilgiler daha güvenilir bir biçimde elde edilerek yönetime de katkı sağlamaktadır.
 • Performans değerlendirmeyle çalışanların bireysel gelişme potansiyelleri daha doğru belirlenir ve bireysel performans yönetiminin planlanması ve uygulanmasında önemli rol oynar.
 • Kısa dönemli insan kaynakları ihtiyaçları giderilirken esneklik sağlar. (Devamsızlık, işgücü devri vb. nedenlerle ortaya çıkar.)

Performans Yönetimi Sürecinin Evreleri

 • Yöneticilerin bireyin performansını ölçecekleri iş alanlarının tanımlanması,
 • Değerlendirmenin ikinci evresi çalışanların performanslarının ne derece iyi ya da yetersiz olduğunun ölçülmesi,
 • Değerlendirme sonuçlarına ilişkin bilgilerin değerlendirilenlerle paylaşılması (Geri bildirim)sürecin üçüncü ve aynı zamanda en kritik evresidir.
 • Çalışana performans koçluğu verilir; kişinin kendini geliştirebilmesi için yönlendirilmesi.
 • Yönetim sonrası yapılan değerlendirmelerin sonuçlarının ücretlendirme, terfi, eğitim, vb. gibi konularda kaynak olarak kullanılması.

Haberdar olun.

Öner Bilişim yenilikleri ve iş çözümlerine ilişkin gelişmelerden haberdar olun.